ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

การพัฒนาให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ตัดสินใจ และเรียนรู้เองได้ เป็นการท้าทายความคิดของมนุษย์มาตั้งแต่ ค. »